Inhoud van de bij het boek gevoegde cd-rom

1. W. ŕ Winschooten, Seeman. Behelsende Een grondige uitlegging van de Neederlandse Konst, en Spreekwoorden, voor soo veel die uit de Seevaart sijn ontleend, en bij de beste Schrijvers deeser eeuw gevonden werden, Johannes de Vivie: Leiden, 1681

( pdf met foto’s van het origineel, diplomatische transcriptie, inleiding en toelichting op de hertaling, hertaling, register van spreekwoorden en uitdrukkingen, pdf met foto’s van handgeschreven aantekeningen in een exemplaar in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam, transcriptie van de handgeschreven aantekeningen)

 

2. pdf met foto’s van de Catalogus Lectissimae & Exquisitissimae Bibliothecae Clarissimi & Doctissimi Viri Wigardi ŕ Winschooten (…), Joannes de Vivie: Leiden, 1685

 

3. Nicolaas Witsen, Verklaringen van Scheeps spreek-woorden, en verscheiden eigene benamingen. Vierde hoofdstuk van deel II van Architectura navalis et regimen nauticum ofte Aaloude en Hedendaagsche Scheeps-bouw en Bestier, Pieter en Joan Blaeu: Amsterdam 1690

(pdf met foto’s van het origineel, diplomatische transcriptie)

 

4. Georgius van Zonhoven, Naem-Lyst en Verklaeringe van zommige Scheepswoorden, achter in de door Van Zonhoven bezorgde uitgave van Comoedia Vetus, of Bootsmans-praetje van Willem Meerman, Pieter Visser: Amsterdam, 1740

(pdf met foto’s van het origineel, diplomatische transcriptie)

 

5. J.P. Sprenger van Eyk, Handleiding tot de kennis van onze Vaderlandsche Spreekwoorden en Spreekwoordelijke zegswijzen, bijzonder aan de Scheepvaart en het Scheepsleven ontleend, met Nalezingen en Vervolg, Mensing en Van Westreenen: Rotterdam 1835-1836

(pdf met foto’s van het origineel, diplomatische transcriptie)

 

6. Jacob van Lennep, Zeemans-woordeboek, behelzende een verklaring der woorden, by de scheepvaart en den handel in gebruik en een opgave der algemeene wetsbepalingen, daartoe betrekkelijk, en der spreekwijzen, daaraan ontleend, Gebroeders Binger: Amsterdam 1856

(pdf met foto’s van het origineel, diplomatische transcriptie)

 

7. T. Pan: bespreking van Van Lenneps Zeemans-woordeboek, in De Recensent, Letterkundig Maandschrift, 1857, pp. 330-433

(pdf met foto’s van het origineel, diplomatische transcriptie)

 

8. Verantwoording van de digitale uitgaven van de zeemanswoordenboeken en -lijsten van Winschooten (1681), Witsen (1690), Van Zonhoven (1740), Sprenger van Eyk (1835-1836), Van Lennep (1856) en Pan (1857)